News archive


News archive:

2022  |  2021  |  2020

 • 24.01.2022 "Панорама-редактор" кәсіби векторлағышта топографиялық және арнайы карталарды автоматтандырылған жалпылау құралдары жетілдірілді
  "Растрлық деректерді импорттау""Панорама" КБ-да 14.2.0 нұсқалы "Панорама-редактор" кәсіби векторлағыш әзірленді. Жаңа нұсқада топографиялық карталарды автоматтандырылған жалпылау тапсырмасы жетілдіріліп аяқталды. "Арналардың көрінімділік шекараларын орнату" режимі әзірленді. Ол арналар желісін жеңілдетуге арналған. Желіні қарапайымдатуға картаның базалық және одан ұсақтау масштабтарында төмендетілген мәнді арналардың көрінімділігін өшіру көмегімен қол жеткізіледі. Арнаның маңыздылық дәрежесі арнаның типімен, ұзындығымен және оның басқа арналар мен өзендерге қатысты орналасу сипатымен анықталады. Бұл тапсырмада объектілердің екі санаты қарастырылады: басым және алып тасталатын объектілер. Көрінімділігі өзгермейтін объектілер басым болып табылады. Мұндай объектілерге өзендер жатады. Алып тасталатын объектілер – бұл көрінімділігінің жоғарғы шегі картаның базалық масштабына қатысты 1 деңгейге төмендетілетін объектілер. Мұндай объектілерге арналар жатады. Алып тасталатын объектілер келесі жағдайларда басым санатына ауысуы мүмкін: басым объекті алып тасталатынға жанасады; алып тасталатын объекті белгіленген минималды ұзындықтан (картада 10 мм) үлкен ұзындыққа ие, алып тасталатын объекті жақтауға жанасады.
  Аудандық гидрографияны жалпылау процедуралары, сызықтық өзендер мен жолдардың көрінімділігін орнату жетілдіріліп аяқталды. Аудан бірлігіне құрылыстардың жоғары тығыздығы бар аймақтарда құрылыстардың ығысу мен іріктеу алгоритмі нақтыланды. Жол желісінің объектілерімен қиылысатын құрылыстарды арнайы өңдеу қосылды.
  "Абсолютті биіктіктерді бақылау" тапсырмасының "Триангуляция бойынша" бейіндеу режимі жетілдіріліп аяқталды. Бақылау процесін тездету үшін өңдеу алгоритмі оңтайландырылды. Картаның объектілері бір рет оқылады, әр объект триангуляцияның барлық қырларымен бейінделеді. Жаңа алгоритм бойынша бақылауды орындау уақыты 3-5 есе азаяды. Биіктіктердің белгілерінің үлкен саны және изосызықтардың аз саны бар жазық рельеф үшін "Триангуляция бойынша" бейіндеу режимі көлденең және тік бағыттар бойынша биіктіктерді іздеу кезінде мүмкін болатын жаңсақтықтарды жоққа шығарады, бұл ақпараттық емес хабарламалардың санын азайтады және бақылау нәтижелерін талдауды жеңілдетеді. Триангуляцияның шыңдары мыналар болып табылады: нүктелік объекті (биіктіктің белгісі, МГЖ бекеті, кемер белгісі), абсолютті биіктігі бар аудандық объектінің метрика нүктесі (көл, су қоймасы), горизонталь метрикасының нүктесі.
  "Объектілер метрикасын түзету" ("Қосалқы объекті" режимі) тапсырмасы жетілдіріліп аяқталды – қосалқы объектілер бір-бірінен Келісіу шегінен аспайтын қашықтықта орналасқан шартымен жалпы нүктесі бар сызықтық қосалқы объектілерді біріктіру мүмкіндігі қосылды. Шекті теңшеу диалогта орындалады, әдепкі қалпы бойынша шек картада 0.1 мм-ге тең. Операцияны орындау нәтижесінде біріктірілген контурлар метрикасымен қосалқы объектілер құрылады немесе қосалқы объектінің метрика нүктесі шарттарды сақтаған кезде негізгі объектіге қосылады. Берілген қадаммен сызықтық және аудандық объектілердің метрикаларын интерполяциялау мүмкіндігі қосылған. Процедура объектілер метрикасына объектінің жалпы геометриясын өзгертусіз берілген қадаммен жаңа нүктелерді қосу үшін арналған. Бұл, мысалы, ұсақ масштабты карталардың объектілерінің контурларын цилиндрлік проекциялардан конустық және азимуттық проекцияларға дұрыс түрлендіруге мүмкіндік береді.
  "Векторлық картаның сапасын бақылау" тапсырмасы жетілдіріліп аяқталды. "Бедер объектілері мен биіктіктер матрицасының сәйкестігін бақылау" бақылаудың жаңа түрі қосылды. 3D метрикасы бар объектінің әр нүктесі үшін биіктіктер матрицасы бар болған кезде метрика нүктесінің үшінші координатасының мәнінің және матрицадағы биіктіктің мәнінің сәйкестігін тексеру орындалады. Егер үшінші координат объектінің метрикасында жоқ болса, онда объектінің семантикасының "Абсолютті биіктік" мәнінің және матрицадағы биіктіктің мәнінің сәйкестігі тексеріледі.
  "Картаның редакторы" функционалдық мүмкіндіктері кеңейтілген. "Графикалық объектілер" панелінде "Кесте" типті графикалық объектіні жасау үшін "Кестені түсіру" режимі қосылды. "Автофигуралар" панелінде алаңдық пен сызықтық объектілер үшін "Фарватерді (ортаңғы сызықты) салу" режимі қосылды. "Кесу және тігу" панелінде "Сызықтық объектімен сызықтық объектіні жару" режимі қосылды. Тұйықталмаған да, тұйықталған да контурларды өңдеу қуатталады. Жаратын объектінің ішінде болып қалған редакцияланатын объектінің учаскелерін өңдеу мынадай үш режимде орындалады: кодты өзгертусіз сақтау, учаскелерді жою, кодтың өзгеруімен жазу.
  Пернетақтадан енгізілген метриканың координаттары бойынша "Объектіні құру" режимі жете аяқталды. Жұмысты тездету үшін алмасу буферін (Ctrl+C, Ctrl+V пернелер тіркесімі) пайдалану арқылы координаттардың мәндерін көшіру және енгізу мүмкіндігі кеңейтілді.
  Мәнмәтіндік мәзірдің тиісінше тармағын таңдау кезінде немесе "W" "ыстық" пернені басу бойынша белсендірілетін "Ең қысқа қашықтық бойынша байланыстыру" жаңа параметрін пайдалану арқылы сызықтық пен алаңдық объектіні құру режимі жете аяқталды.
  "Объектінің типін өзгерту" және "Түрін өзгертумен объектінің көшірмесі" режимдерінде таңдалған объектінің немесе таңдалған объектілер тобының әрбір метрика нүктесі бойынша растрлық белгілерді жасау мүмкіндігі қосылды. Қайта кодтау операциясын орындаудың нәтижесі метрика координаттары таңдалған объектінің метрикасына сәйкес келетін нүктелік объектілер жиыны болып табылады.
  "Картаны басып шығару" тапсырмасы жетілдіріліп аяқталды. Басып шығарылатын аймақты JPG, PNG, TIF және PDF графикалық файлдарына бет бетімен сақтау мүмкіндігі іске асырылды. JPG, PNG, TIF форматтарына сақтау кезінде таңдалған беттердің санына сәйкес келетін файлдар саны қалыптасады. Файлдың аты файлдың атауын және беттің нөмірін, мысалы, noginsk_1.jpg қамтиды. PDF-те сақтаған кезде бір көп беттік құжат қалыптасады.
  Геодезиялық редактордың құрамына кіретін "Қабатты жоспарлар редакторы" тапсырмасының функционалды мүмкіндіктері кеңейтілді. Безендіру шаблондарын, мысалы, бұрыштама мөртабандарды жаңа құжаттар жасау кезінде оларды пайдалану мүмкіндігімен қалыптастыру құралдары қосылды. Қалыптастырылған құжатты JPG, PNG, TIF, PDF форматтарына көшіру қосылды. "Орнын ауыстыру" жаңа режимі қосылды, оның көмегімен тек объектілердің орнын ауыстырып қана қоймай, сонымен қатар олардың жоюын, метрика нүктелерін тордың түйіндеріне байланыстыруды, объектілерді бейнелеу тәртібін басқаруды және қолтаңбалардың қаріптерін өзгертуді орындауға болады. Арнайы қалқыма терезеде түсірілетін объектілердің өлшемдерін қолмен енгізу іске асырылған. Объектінің тораптарын редакциялау құралдары қосылды: кірістіру, жою, орнын ауыстыру. Объектілерді жасау және редакциялау кезінде өлшемдерді жылдам диалогсыз енгізу интерфейсі іске асырылған.
  "Объектіні таңдау" диалогында "Файлдары бар бумаға сілтеме" типті семантиканы қосу және редакциялау мүмкіндігі іске асырылды. Семантиканың мәні әртүрлі форматтарда және бумаларда орналастырылған буманың атауы болып табылады. Таңдалған файлды екі рет шерту бойынша файлды тану мен өңдеудің тиісінше бағдарламасы іске қосылады. Құжаттарға, кестелерге және графикалық кескіндерге сілтеме жасаған кезде файлдың ішіндегісін бейнелеу орындалады, кеңістіктік деректерге сілтеме жасаған кезде ГАЖ-дың жеке терезесінде деректер жиынтығының ашылуы орындалады.
  Геопорталдарды қосу тапсырмасы жетілдіріліп аяқталды. Ресей Федералды геологиялық қорының – пайдалы қазбалардың болуын көрсететін ҚМБ-ның есепке алу объектілері геопорталын қуаттау қосылды. Геопорталға мынадай 3 қабат кіреді: Көмірсутек шикізаты, Қатты отынды пайдалы қазбалар, Кең таралған пайдалы қазбалар. Росреестрдің геопорталын қуаттау жақсартылды. Таңдалған аумақтарға деректердің болуына сұратулар есебінен геопорталдардан деректерді бейнелеу жылдамдығы арттырылды. Векторлық ақпаратты бейнелеу жақсартылды, қолтаңбалар қосылды және векторлық тайлдарда "шығарындылар" түзетілді.
  "Растрлық деректерді импорттау" тапсырмасы жетілдіріліп аяқталды. MrSID (SID, JPEG2000, NTF, ECW) форматындағы растрларды импорттау қосылды. MrSID форматы растрлық графиктерді сығу үшін қолданылады. Осы форматтың көмегімен аэрофототүсірілім және жерсеріктен түсірілген фотосуреттер сияқты қапталған орасан үлкен растрлық кескіндер бүтін файлды ашу қажеттілігінсіз бөліктері бойынша жылдам қаралуы мүмкін.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 20.01.2022 "Эльбрус" платформасындағы "Альт 8 СП" ОЖ үшін "Панорама" КБ-ның геоақпараттық шешімдерінің жаңа нұсқалары дайындалды
  "Панорама" КБ-да "Эльбрус" процессорлық архитектурасы бар серверлерде пайдаланылатын "Альт 8 СП" операциялық жүйе үшін GIS WebService SE, Сервер ГАЖ, Imagery Creator, GIS WebServer SE серверлік бағдарламалық өнімдердің жаңа нұсқалары әзірленді. "Панорама" КБ-ның серверлік қосымшалары түрлі деңгейдегі геопорталдарды құру кезінде қолданылады: федералдық, аймақтық, муниципалдық, корпоративтік немесе салалық.
  GIS WebService SE картографиялық сервисі кеңістіктік деректер көзі ретінде пайдаланылады. GIS WebService SE сервисімен деректермен алмасу OGC (Open Geospatial Consortium) ерекшелігі бойынша орындалады. Бағдарламада кез келген пайдаланушылық немесе жергілікті координаттар жүйесі бойынша тайлдарды беру мүмкіндігі іске асырылды. Сервис объектілермен есептеу операцияларын, іздеуді, оверлейлік операцияларды, аналитикалық операцияларды, жолдар графымен жұмысты, метадеректермен, транзакция журналымен және 3D-объектілерімен жұмысты және басқаларды орындауға мүмкіндік береді. Қосымша Apache, IIS және nginx web-серверлерімен үйлесімді.
  Imagery Creator тайлдарды халықаралық форматтарда қалыптастыруға мүмкіндік береді. Imagery Creator қалыптастыратын тайлдық деректер пайдаланушылардың көп саны бір уақытта жүгінген кезде кең аумақтарға кеңістіктік деректерді бейнелеу бойынша сұратуларды орындаудың жоғары жылдамдығын қамтамасыз ету үшін GIS WebServer SE, GIS WebService SE бағдарламалық өнімдермен пайдаланылады.
  Сервер ГАЖ векторлық карталарға, ЖҚЗ деректеріне, матрицаларға, құжаттарға және "Панорама" ГАЖ, "Оператор" ГАЖ, GIS WebService SE және басқа бағдарламалардың пайдаланушыларының кеңістіктік деректер базасына қашықтан қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін арналған. Әртүрлі платформалардағы үстелдік және web-қосымшалардың пайдаланушылары қолжетімділіктің құқықтарына сәйкес деректерді бір уақытта қарап шығуы және өңдеуі мүмкін.
  GIS WebServer SE – бұлттық технологияларда іске асырылған әртүрлі тағайындалған геопорталды тұрғызуға арналған ГАЖ. Web-сервистердің негізінде өзгеретін кеңістіктік деректерді жариялауды автоматтандырады. Деректердің жаңа қабатын жасайды және оларды редакциялауға мүмкіндік береді. Кез келген компьютерден пайдаланушының деректеріне қолжетімділікті ұсынады. Тақырыптық карталар мен картограммаларды жасайды. Модельді дайындаусыз ашық векторлық карталар, биіктіктер матрицалары және жергілікті жердің суреттері бойынша үш өлшемді модельдерді бейнелейді. Жолдар графы бойынша ең қысқа бағыттарды іздеуді орындайды.
  "Панорама" КБ-ның серверлік бағдарламалық өнімдері базасында келесі көрсетімділік тақырыптық web-жобалар жазылған: "Әлем картасы", "Кеңістіктік деректер банкі", "Аумақтардың 3D-модельдері", "Агропортал" және басқалар. Геопорталдардың жұмысымен gisserver.ru сайтында танысуға болады.
  Серверлік бағдарламалық өнімдердің жаңа нұсқалары Жүктеу бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 19.01.2022 Кеңістіктік деректер банкі Аквитания аймағының (Франция) картасымен толықтырылды
  "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталы OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылған Аквитания аймағының (Франция) картасымен толықтырылды. Бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 17.01.2022 "Панорама" 14 ГАЖ картографиялық интерфейс арқылы қашықтан бейнекамералардан бейне ағындарды қосуды қамтамасыз етеді
  "Панорама" КБ-да 14.2.0-нұсқалы "Панорама" ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада нақты уақытта Ғаламтор желісіне қосылған қашықтан бейнекамералардан бейне ағындарды қарап шығу мүмкіндігі қосылды. Бейнекамералардың орналасуы жергілікті жердің картасында, қаланың, ғимараттың жоспарында, өнеркәсіптік аумақта, үш өлшемді модельде әртүрлі шартты белгілердің (объектілердің) көмегімен белгіленуі мүмкін. Егер камера көлік құралында бекітілген болса, объектілер жылжымалы болуы мүмкін. Объектілер семантикасында бейне ағынға немесе камераның ір-мекенжайына сілтеме көрсетіледі. Авторландыру параметрлері әрбір қосылған кезде енгізілуі немесе клиенттік компьютерде кодталған түрде жадта сақталуы мүмкін. Бейне ағындармен геодеректердің интеграциясы жергілікті жердің күйінің мониторингі, қозғалысты басқару жүйелерінің, күзет жүйелерін және басқаларды салуды жеңілдетеді. Бейне кескінді қарап шығу үшін "Ctrl+Shift+тінтуірдің сол жақ батырмасы" пернелер тіркесімінің көмегімен объект-камераны таңдау керек.
  Бағдарлама бейнені бейне деректердің әртүрлі көздерінен шынайы уақыт режимінде бір уақытта қарап шығуға мүмкіндік береді. Бейнені қарап шығу терезесінің өлшемі бейне ағынның ажыратымдылығына сәйкес келеді. Қажет болған кезде терезені бүкіл экранға жазуға болады. Бейнекамераға қосылуды теңшеу "Объектіні таңдау" диалогында орындалады. "Семантика" бетбелгісінде "Бейне кескінге сілтеме" семантикасын таңдау, қос басу арқылы "Бейне камераға қосуды теңшеу" диалогын белсендіру, бейне ағынға url-сілтемені немесе камераның ір-мекенжайын және авторландыру параметрлерін енгізу керек.
  HTTP және RTSP деректерді жіберу хаттамалары қуатталады. Қосылған камера және оның күйі туралы деректер ағымдағы сәтте диалогта бейнеленетін болады. Авторландыру параметрлерін сақтау үшін "Құпиясөзді жадта сақтау" режимін таңдау және "Пайдаланушыны сәйкестендіру" ашылған диалогта пайдаланушының кодын енгізу керек. Пайдаланушының коды операциялық жүйеде пайдаланушының бір тіркеулік жазбасы үшін бірыңғай болуы керек. Камераны картаның объектісімен визуалды сәйкестендіру үшін "Камераның түсін" тағайындау керек. Бұл ретте картадағы камера-объекті пайдаланушымен таңдалған түске ие болады және бейне кескінді қарап шығу диалогының жақтауына сәйкес келеді.
  "ТЖ болжау" қолданбалы тапсырмасы жете аяқталды. Тапсырманың жаңа нұсқасында ТЖ-ның болжанатын аймақтарын кеңістіктік модельдеу апаттың эпицентріне осьтік меридианды орнатумен WSG-84 эллипсоидында UTM проекциясында орындалады, содан кейін әлдеқашан дайын нәтиже пайдаланушы есептеуді орындаған картаның проекциясына түрлендіріледі. Мұндай амал бастапқы картаның проекциясының параметрлерімен қамтамасыз етілген бұрыштық шамалар мен қашықтықтардың қателіктерін барынша азайту есенбінен ең нақты деректерді алуға мүмкіндік береді. Бұл ретте ТЖ аймақтарының объектілер контурларының тіке сызықты кесінділеріне осы кесінделердің жоғары сапалы түрлендіруі және оларды мақсаттық картада доғаларға айналдыру үшін метриканың қосымша нүктелері қосылады. Көрсетілген түзетулер биіктіктер матрицасы бойынша есептелетін сұйықтықтың төгілуімен байланысты ТЖ болжаудың есептелген тапсырмаларына қатысты емес. Осы модельдер үшін есептеу биіктіктер матрицасы үшін орнатылған тура сол проекцияда жүзеге асырылады. Модельдеудің нәтижелері бойынша картада ақпаратты шығару зақымдау аймақтарының семантикаларын толтырумен, апаттардың эпицентрлерін түсірумен және эпицентрлердің қолтаңбаларымен толықтырылды. Химиялық қауіпті объектідегі ТЖ моделінің шығыс параметрлерінің тізбесіне "бұлтты тасымалдау жылдамдығы" параметрі қосылды. ТЖМ мамандарының ескертулері бойынша бастапқы деректерді енгізу және модельдеудің нәтижелерін бейнелеу нысандарында жеке параметрлердің атауларын түзету орындалды.
  "Кіріс объектілер бойынша семантиканың мәндерін есептеу" тапсырмасы жете аяқталды. Бірнеше карталар болған кезде бастапқы деректерді өңдеу режимін таңдау – бір немесе барлық ашық карталарды өңдеу мүмкіндігі қосылды. Бөлінген полигнондарға тиістілігі талданатын объектілердің тізбесін теңшеу кезінде "Сүзгі" батырмасы бойынша "Бір аттас сыныптауышы бар барлық карталар үшін орнату" қасиетін қосу/өшіру керек.
  "Кеңістіктік-логикалық байланыстар" қолданбалы тапсырмалар тобында "Семантиканы кіріс объектілеріне тасымалдау" тапсырмасы жете аяқталды. Тапсырманы орындау үшін теңшелімдер екі бетбелгіге бөлінген: Жалпы теңшелімдер – кіріс картасы мен шығыс картасын таңдау, полигондар мен өңдеу режимдерінің тізімін және "Семантикаларды теңшеуді" орнату. "Семантикаларды теңшеу" бетбелгісінде кіріс объектілеріне жазу үшін сипаттамаларды көптеген таңдау мүмкіндігімен атрибуттар тізімі бар кесте бейнеленеді. Аймақ-объектіні және кіріс объектілерінің бірегей нөмірлерінің тізімін орнату есебінен семантикаларды іздеу мәнмәтініне тасымалдау процесін орындау оңтайландырылды.
  "Аты: мәні" форматында объектілердің пайдаланушылық семантикаларын (атрибуттарын) қуаттау қосылды. Өрістерінің аттары RSC-ден алынған семантикалар кілттерімен сәйкес келмейтін сипаттамалар үшін SHP және KML форматтарынан жергілікті жер туралы сандық векторлық деректерді импорттау кезінде 32862 коды бар пайдаланушылық семантика жазылады. Пайдаланушылық семантикалар RSC сыныптауышының семантикалар тізімінде сипатталмаған объектінің кез келген қасиеттерін жазу үшін қолданылуы мүмкін. Кез келген объектіге пайдаланушылық семантикалардың кез келген саны берілуі мүмкін.
  "Картаны басып шығару" тапсырмасы жете аяқталды. Басып шығарылатын аймақты JPG, PNG, TIF және PDF графикалық файлдарына бет бетімен сақтау мүмкіндігі іске асырылды. JPG, PNG, TIF форматтарына сақтау кезінде таңдалған беттердің санына сәйкес келетін файлдар саны қалыптасады. Файлдың аты файлдың атауын және беттің нөмірін, мысалы, noginsk_1.jpg қамтиды. PDF-те сақтаған кезде бір көп беттік құжат қалыптасады.
  "Есеп берулер конструкторы" тапсырмасы жете аяқталды. "Аңызды қалыптастыру" режимінде картада болатын әр типті объектілердің саны туралы ақпаратты аңыз картасында бейнелеу мүмкіндігі қосылған.
  Топографиялық карталарды автоматтандырылған жалпылау тапсырмасы жете аяқталды. "Арналардың көрінушілік шекараларын орнату" режимі әзірленді. Жаңа режим арналар желісін қарапайымдату үшін арналған. Желіні қарапайымдатуға картаның базалық және және одан ұсақтау масштабтарында төмендетілген мәнді арналардың көрінушілігін өшіру көмегімен қол жеткізіледі. Арнаның маңыздылық дәрежесі арнаның типімен, ұзындығымен және оның басқа арналар мен өзендерге қатысты орналасу сипатымен анықталады. Бұл тапсырмада объектілердің екі санаты қарастырылады: басым және алып тасталатын объектілер. Көрінушілігі өзгермейтін объектілер басым болып табылады. Мұндай объектілерге өзендер жатады. Алып тасталатын объектілер – бұл көрінушілігінің жоғарғы шегі картаның базалық масштабына қатысты 1 деңгейге төмендетілетін объектілер. Мұндай объектілерге арналар жатады. Алып тасталатын объектілер келесі жағдайларда басым санатына ауысуы мүмкін: басым объекті алып тасталатынға жанасады; алып тасталатын объекті белгіленген минималды ұзындықтан (картада 10 мм) үлкен ұзындыққа ие, алып тасталатын объекті жақтауға жанасады.
  Аудандық гидрографияны жалпылау процедуралары, сызықтық өзендер мен жолдардың көрінушілігін орнату жете аяқталды. Аудан бірлігіне құрылыстардың жоғары тығыздығы бар аймақтарда құрылыстардың ығысу мен іріктеу алгоритмі нақтыланды. Жол желісінің объектілерімен қиылысатын құрылыстарды арнайы өңдеу қосылды.
  "Абсолютті биіктерді бақылау" тапсырмасының "Триангуляция бойынша" бейіндеу режимі жете аяқталды. Бақылау процесін тездету үшін өңдеу алгоритмі оңтайландырылды. Картаның объектілері бір рет оқылады, әр объект триангуляцияның барлық қырларымен бейінделеді. Жаңа алгоритм бойынша бақылауды орындау уақыты 3-5 есе азаяды. Биіктіктердің белгілерінің үлкен саны және изосызықтардың аз саны бар жазық рельеф үшін "Триангуляция бойынша" бейіндеу режимі көлденең және тік бағыттар бойынша биіктіктерді іздеу кезінде мүмкін болатын жаңсақтықтарды жоққа шығарады, бұл ақпараттық емес хабарламалардың санын азайтады және бақылау нәтижелерін талдауды жеңілдетеді. Триангуляцияның шыңдары мыналар болып табылады: нүктелік объекті (биіктіктің белгісі, МГЖ бекеті, кемер белгісі), абсолютті биіктігі бар аудандық объектінің метрика нүктесі (көл, су қоймасы), горизонталь метрикасының нүктесі.
  "Объектілер метрикасын түзету" ("Қосалқы объекті" режимі) тапсырмасы жете аяқталды – қосалқы объектілер бір-бірінен Келісу шегінен аспайтын қашықтықта орналасқан шартымен жалпы нүктесі бар сызықтық қосалқы объектілерді біріктіру мүмкіндігі қосылды. Шекті теңшеу диалогта орындалады, әдепкі қалпы бойынша шек картада 0.1 мм-ге тең. Операцияны орындау нәтижесінде біріктірілген контурлар метрикасымен қосалқы объектілер құрылады немесе қосалқы объектінің метрика нүктесі шарттарды сақтаған кезде негізгі объектіге қосылады. Берілген қадаммен сызықтық және аудандық объектілердің метрикаларын интерполяциялау мүмкіндігі қосылған. Процедура объектілер метрикасына объектінің жалпы геометриясын өзгертусіз берілген қадаммен жаңа нүктелерді қосуға арналған. Бұл, мысалы, ұсақ масштабты карталардың объектілерінің контурларын цилиндрлік проекциялардан конустық және азимуттық проекцияларға дұрыс түрлендіруге мүмкіндік береді.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бөлімінде жүктеуге болады.

 • 13.01.2022 Әлем аумағында магниттік иілу мәндерінің картасы дайындалды
  "Панорама» ҚБ мамандары Ұлттық экологиялық ақпарат орталығының (NOAA) деректері бойынша қалыптасқан Әлем аумағында магниттік иілу мәндерінің картасын дайындады және сайтта жариялады. Әлем аумағында магниттік иілу туралы бастапқы деректер NOAA сайтында 23.12.2021 жылғы күйі бойынша 0.1 градус қадамымен 500 м биіктікте магниттік иілу мәндерінің кестесі түрінде (CSV форматы) алынды. Магниттік иілу туралы бастапқы деректерге авторлық құқықтар туралы ақпарат осы жерде келтірілді.
  Карта "Панорама" көмегімен, аэронавигациялық жіктеуішті пайдалана отырып, 1 км қадамымен магниттік иілу мәндерінің алдын ала дайындалған матрицасы бойынша изогон түрінде дайындалды. Карта аэронавигациялық ақпарат құжаттарын дайындау үшін және навигациялық тапсырмаларды шешу үшін дайындала алады.
  Тегін карталар жүктеп алу үшін "Цифрлық карталар" парағында қолжетімді.

 • 09.01.2022 Сервер ГАЖ кеңістіктік деректердің үлкен базаларын редакциялауды және бейнелеуді жеделдетеді
  "Панорама" КБ-да Astra Linux SE, ОС Альт 8 СП, Ubuntu 18.04, CentOS 8, CentOS 7 және MS Windows операциялық жүйелеріне арналған 10.2 нұсқалы Сервер ГАЖ әзірленді. Бағдарламаның жаңа нұсқасында серверде жаңартылған кезде кеңістіктік деректер базаларының күйін синхрондау және бейнені белсенді жаңарту арқылы ондаған миллион жазбаларды өңдеген кезде клиенттерге оларды картографиялық ұсыну жеделдетілді. Сервердегі және клиенттегі деректер базасын кэштеу алгоритмдері толықтырылды, деректердің күйлерін синхрондаған кезде сервер мен клиенттің арасында берілетін деректердің көлемі оңтайландырылды.

  Сервер ГАЖ белгіленген шартты белгілерде векторлық карталар түрінде ұсыну үшін, нысандардың координаттары мен атрибуттарын редакциялау үшін, қолданбалы тапсырмаларды шешу үшін OGC 06-103r4: "OpenGIS Implementation Standard for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common architecture" стандартына сәйкес кеңістіктік деректерге қолжетімдікті қолдайтын PostgreSQL, Oracle және Microsoft SQL Server ДББҚ басқаруымен кеңістіктік деректер базаларымен жұмыс жасауды қолдайды.
  Деректерді автоматты түрде репликациялау, резервтік көшіру және қорғау арқылы кеңістіктік деректерді бөліп сақтау және өңдеу үшін серверлердің өзара көп деңгейлі қосылуын қамтамасыз етеді. Мұндай сәулет деректерді тарату желісінің жүктемесін ондаған есе төмендетеді, деректерге қолжетімдікті жеделдетеді және жұмыстың сенімділігін арттырады.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу парағында жүктеп алу үшін қолжетімді.

 • 07.01.2022 Ресей Федерациясын "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында әкімшілік-аумақтық бөлу картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ мамандары Ресейді әкімшілік-аумақтық бөлу картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карта 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 05.01.2022 GIS WebService SE федералдық, өңірлік және муниципалдық мақсаттағы ақпараттық жүйелерде кеңістіктік деректердің көп мөлшерімен жұмыс жасау жылдамдығын арттырады
  "Панорама" КБ-да 14.2.5 нұсқалы GIS WebService SE әзірленді. Жаңа нұсқада кеңістіктік деректерді іздеу мен бейнелеу жеделдетілді. Деңгейлері мен қолдану мақсаттары әртүрлі ақпараттық жүйелер геодеректердің үлкен көлемдерін пайдаланады. Кеңістіктік деректерді жылдам бейнелеу үшін және олар бойынша іздеу үшін өңдеудің заманауи тәсілдері қажет. GIS WebService SE-ге Big Data-мен жұмыс жасаған кезде көптеген автоматтандырылған технологиялар кіреді. Зияткерлік технологияларды пайдалана отырып, сервис аса қысқа мерзім ішіне деректерді өңдеуге және деректер базаларына қолжетімдік беруге мүмкіндік береді, оларда ақпараттың өзгеру жылдамдығы бір секундта жүздеген мың транзакцияға жетеді.
  Бағдарламада кеңістіктік деректермен жұмыс жасау бойынша қолданылатын сауалдардың тізімі кеңейтілді. GIS WebService SE пайдаланатын GIS WebServer SE, Деректер банкі, GIS WebToolkit SE сияқты қосымшалар Big Data өңдеу бойынша бірқатар жаңа мүмкіндіктер алды. Бос тайлдарды немесе белгілі өлшемді тайлдарды тазартуға жаңа сауал енгізілді. Бұл сауал бөгде геопорталдар (деректерді сервис арқылы қайта жариялаған кезде) қате туралы хабарламалардың орнына бос суреттерді шығарады. Алынған тайл бос екенін және оны кэште сақтамайтынын сервис автоматты түрде түсіне алады немесе қатені көрсете алады. Бірнеше нүктеге кіру арқылы бағытты құруға сауал жасалды. Барлық бұрылу нүктелері мен учаскелер бойынша қозғалу уақыты көрсетілген бағыттың сипаттамасын сауал бойынша алуға болады. Нүктелік нысандардың басқа нысандармен қиылысуының сауалы жүзеге асырылды. Сервер ГАЖ-да құжаттар қоймасынан файлды жүктеуге сауал енгізілді. Сауалдардың бір бөлігі уақыт бойынша орындалатын класқа ауыстырылды. Операцияны орындау пайызы туралы мәліметтер алу үшін жаңа сауалдар енгізілді. Координаттарды бір жүйеден басқа жүйеге конвертациялау сауалы және нүктелер жиынтығын JSON файлы бойынша конвертациялау сауалы жүзеге асырылды. Ерікті файлды нысанға бекіту сауалы енгізілді. Ақпарат ретінде галереяға арналған суреттер, фидеофайлдар, құжаттар және басқа деректер бола алады. Олар жергілікті жүктеле алады, сондай-ақ Сервер ГАЖ-ға жүктеле алады. Картадан нысан бойынша немесе сауал арқылы ерікті нысан бойынша бедердің бейінін құру атқарымы енгізілді.
  Сервистің әкімшісі толықтырылды. Бір мезгілде бірнеше қабатты кэшті жаңарту мүмкіндігі енгізілді. Сервер ЖАҚ-да, деректер базасында немесе Деректер банкінде қашықтан орналасқан деректермен жұмыс жасау сенімділігі ұлғайтылды.

  Нүктеде нысандарды іздеу жақсартылды – деректер жылдамырақ беріледі және жауап көрінбейтін немесе сауал жүргізу нүктесіне жақын орналасқан нысанды қамтымайды. Нысандардың санын шығару шектелген кезде күрделі сауалдарда өтпелі іздеу жақсартылды. Нысанның семантикасынан файлды іздеу деректердің жергілікті орналасу орнын немесе Сервер ЖАҚ-да орналасу орнын автоматты түрде анықтайды және деректерді шығарады. Іздеу кезінде семантикалардың кодтарын шығару және сілтеме типіндегі семантикаларды файлға шығару мүмкіндігі енгізілді.

  Сервиспен JSON форматында өзара әрекеттесу бойынша жаңа хаттама енгізілді. Барлық дерлік сауалдар және сервиске арналған деректер JSON немесе XML-RPC форматында табысталуы мүмкін. Транзакцияларға GeoJSON форматында қолдау көрсетілді.

  Хабарламаларды сервистің қателер файлдарына шығару жақсартылды. Қате сипатталған хабарлама және осы қатеге жауап беретін сауал шығарылатын хабарлама енгізілді. Деректер базасына деректерді жүктеген кезде диагностикалық хабарламалар кеңейтілді. Сервис жұмысының статистикасының файлы сервисті әр іске қосу үшін жасалады, осылайша одан әрі талдау үшін ақпарат жинауға мүмкіндік береді.
  Деректер базасымен жұмыс жасаған кездегі мүмкіндіктер кеңейді. Деректер базасынан геожабындарды экспорттау сауалдары, талаптардың үлгітүрі бойынша деректердің кіріс жиынтықтарын бақылау сауалдары, карта парақтарының жиынтығын орындайтын сауалдар енгізілді. Деректер базасымен жұмыс жасау және олардың ақпаратын өңдеу жеделдетілді.

  GIS WebService SE барлық халықаралық стандарттарды (OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS) қолдайды, олардың көмегімен кеңістіктік деректер беріледі және бейнеленеді. Бағдарламада кез-келген координаттардың пайдаланушылық немесе жергілікті жүйелері бойынша тайлдарды беру мүмкіндігі жүзеге асырылды. Қосымша Windows және Linux тұғырнамаларында жүзеге асырылды, Apache, IIS және nginx web-серверлерімен үйлесімді.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы және құжаттама сайтта Жүктеу бөлімінде жарияланған.

 • 02.01.2022 Astra Linux SE арналған Панорама Мини ГАЖ тарату тығыздығы жоғары құрылғыларда кеңістіктік ақпаратты қарап шығуды қамтамасыз етеді
  "Панорама" КБ Astra Linux SE ОЖ арналған 14.0.0 нұсқалы ("Смоленск" және "Орел" релиздері) Панорама Мини ГАЖ әзірледі. Жаңа нұсқада бейнені экранға шығару тығыздығы жоғары теңшелімі бар операциялық жүйелерде пайдаланылатын бағдарламаның пайдаланушы интерфейсі жақсартылды. Бұл өлшемі кішірейтілген экрандары бар құрылғыларда – тасымалды ноутбуктарда, мамандандырылған планшеттерде және басқа ұқсас құрылғыларда бағдарламалық өнімді қолдану спектрін кеңейтеді. Диалогтардың бағдарламалық интерфейстерінде визуалдық жобалау ортасының элементтерін тұтастыру жүйесі ұсынған мүмкіндіктер барынша қолданылды, бұл операциялық жүйенің теңшелімдеріне сәйкес бейненің параметрлеріне бейімделген диалогтардың дизайнын жасауға мүмкіндік береді.
  Бірнеше миллион және одан артық нысандардан тұратын векторлық каралар мен кеңістіктік деректер базаларының үлкен жиынтықтарын бастапқы ашу мен бейнелеу жеделдетілді. Деректер жиынтығын ашқан кезде нысандардың дарағын құру жеделдетілді.
  PDF форматындағы құжаттарды қолдауды енгізудің арқасында мәтіндік және гипермәтіндік құжаттармен жұмыс жасау мүмкіндіктері кеңейтілді. Мысалы, жұмыс жасаған кезде қосалқы материал ретінде пайдалану үшін пайдаланушы картаға PDF-құжаттарының жиынтығын енгізе алады. Енгізілетін құжаттың терезесінің өлшемі өзгерген кезде оның масштабы картаның ағымдағы масштабына байланысты өзгеретін болады. PDF-құжаттың қажет парағында пайдаланушы құжатында бейнені теңшеу қарастырылған. Теңшеу ыңғайлы болу үшін енгізілетін құжаттарды алдын ала қарап шығу терезесі бар.
  Нүктелік шартты белгілерді картада топтастыру үшін қолданылатын кластерлерді бейнелеу толықтырылды. Кластердің сипаттамасына "Бірінші белгіні кластерде бейнелеу" қасиеті енгізілді. Оны кластердің белгісінің жайғасымына орнатқан кезде алдымен кластердегі бірінші нысан, содан кейін кластердің белгісі бейнеленетін болады. Бұл жағдайда кластердің белгісінде нысандардың саны ғана немесе шартты белгінің басқа толықтырушы элементтері болуы мүмкін. Нысанның суретін салған кезде әртүрлі семантикалар, соның ішінде графикалық файлдарға сілтемелер есепке алынуы мүмкін, бұл жалпыланған белгіні анағұрлым күрделі және ақпаратты етеді.
  MTD форматты деректердің жиынтығында "нүктелер бұлты" типіндегі деректерді сақтау алгоритмдері жетілдірілді. Өңделетін аумақтың аумағын және белгіленген сақтау дәлдігін есепке ала отырып, деректерді қаптау жасалатын MTD файлдарының өлшемін 4 есеге дейін қысқартуға мүмкіндік береді, олардың өлшемі бірнеше оңдаған Гигабайттан Терабайтқа дейін болуы мүмкін. Жаңа алгоритмдер үлкен аумақтағы төңіректі сипаттау дәлдігін арттыруға және төңіректің үш шамалы модельдерін құруды жеделдетуге мүмкіндік береді.
  Жақтаумен шектелген растрлық деректердің бейнесі толықтырылды. Осындай растрлардың бейнесі күрделігі ерікті жақтаудың контуры бойынша қиылады. Жақтау күрделілігі ерікті тұйық контурдың бойымен, не болмаса таңдалған нысанның бойымен орнатылуы мүмкін. Жақтауда мыңдаған нүктелер мен мыңдаған контурлар болуы мүмкін, сондай-ақ ауданы бойынша растрдан бірнеше есе асып кетуі мүмкін. Жақтаудың нүктелерінің көп болуы растрды бейнелеу жылдамдығын азайтады. Растрларды бейнелеуді жеделдету үшін жазған кезде растрдың жақтауын оңтайландыру енгізілді – жақтаудың барлық клнтурлары әр растрдың габариттері бойынша қиылады. Өңірдің жақтауларын өңірдің жабынының барлық растрларына орнатқан кезде жабынның әр растрына оңтайландырылған жақтау жазылады. Ертеректе жасалған биіктіктер растрлары мен матрицаларын ашқан кезде жақтау автоматты түрде оңтайландырылады (файлға жақтауды оңтайландыру белгісі енгізіледі). Мұндай тәсілдеме жаңа растрлық деректерді, сондай-ақ жаңадан жасалған деректерді бейнелеуді жеделдетуге мүмкіндік береді.
  S57/S52 стандартты теңіз карталарының бейнесі толықтырылды. Жіктелетін мәндердің тізімі бар атрибуттарға (Attribute type: L - CATAIR, CATACH, ... TECSOU) арналған s57navy.rsc жіктеуішінде "Қайталауға рұқсат етіледі" деген қасиет орнатылды. Деректердің экспорты мен импорты кезінде атрибуттар мәндерінің тізімдері жазылады және оқылады (1,7,30). Мәндердің тізімдерін бейнелеу үшін құрамдастырылған қолтаңбаға 'r' жаңа басқарушы символы (#113.r) енгізілді, ол бос орынмен бөлу арқылы атрибут мәндерінің тізімінен жолды қалыптастыруға мүмкіндік береді. Қауіп-қатер контурларын ескере отырып және құрғап жатқан беткі қабаттардың тереңдіктерін ескере отырып, тереңдіктердің белгілерін бейнелеу нақтыланды.
  Электрондық картаның деректері бойынша матрицаны жасау диалогы толықтырылды. Диалогқа картаның номенклатуралық парақтарын және пайдаланушы қабаттарын таңдау мүмкіндігі енгізілді, олар бойынша биіктіктердің матрицасы құрылатын болады. Бұл мүмкіндік карталардың номенклатуралық парақтарының көп мөлшерінен тұратын жұмыстардың аудандары үшін биіктік матрицаларын жасау параметрлерін теңшеген кезде пайдаланушыға қосымша икемділік береді. Парақтарды таңдау өңдеуге қатысатын номенклатуралық парақтардың атауларының тізімінде тікелей айқындалып орындалады. Арнайы басқару батырмаларының көмегімен тізімдегі барлық парақтарды бірден айқындауға, барлық парақтарды айқындауды түсіруге немесе парақтарды айқындауды инверсиялауға болады.
  Байланыстыру файлдарын пайдаланған кезде графикалық файлдарды RSW форматына импорттау диалогының интерфейсі жаңғыртылды. Пайдаланушының байланыстыру файлынан деректерді пайдалану мүмкіндігін таңдауы диалогқа тиісті жалаушаны қою арқылы роындалады. Файлдың атауы растрдың файлының атауына сай келген кезде бағдарлама файлды іздейді. Егер іздеу нәтижесінде жалғыз байланыстыру файлы табылса, онда осы файлдағы деректер автоматты түрде жұктеледі. Атауы бірдей бірнеше байланыстыру файлдары болған кезде графикалық деректерді жүктеген кезде пайдаланылатын файлды әртүрлі форматтарда таңдау пайдаланушыға ұсынылады.
  Панорама Мини ГАЖ – бұл кеңістіктік деректерді жинауға, кеңістіктік деректер базасын жүргізуге, цифрлық карталар мен жоспарларды құруға және жаңартуға, әртүрлі мақсатта қолданылатын ақпараттық жүйелерді жасауға арналған әмбебап геоақпараттық жүйе. Бағдарламада мынадай негізгі атқарымдар жүзеге асырылды: вектордық карталарды, растрлық деректерді, биіктіктер матрицаларын, сапа матрицаларын, қабаттардың геологиялық матрицаларын, TIN-модельдерін, лазерлік сканерлеу деректерін, пайдаланушы карталарын және жұмыстардың аудандарын импорттау және қарап шығу; EPSG коды бойынша немесе XML форматындағы параметрлердің тізімінен параметрлерді автоматты түрде толтыру арқылы жаңа карталарды жасау; карталарды SXF, DXF, OGC GM форматтарына экспорттау; Сервер ГАЖ-ға қосылу арқылы қолжетімдікті бақылай отырып, деректермен көп пайдаланушылық жұмыс жасау; әртүрлі проекциядағы векторлық карталарды бір құжатта қиыстыру және редакциялау; айттардан алынатын бейнелердің үстінен пайдаланушының картасын бейнелеуге мүмкіндік беретін танымал геопорталдарды қолдау; басып шығару параметрлерін теңшеу арқылы әртүрлі шығару құрылғыларында басып шығару.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде қолжетімді.


News archive:

2022  |  2021  |  2020