Картография, фотограмметрия

ЖҚЗ деректерін автоматтандырылған дешифрлеу мен векторландыру кешені

ЖҚЗ деректері бойынша автоматтандырылған дешифрлеу мен векторландыру кешені жер бетінің панхроматикалық, түрлі-түсті және мультиспектралды кескіндері бойынша сызықтық және алаңдық объектілерді автоматтық векторландыру үшін арналған. Кешен кәсіби "Панорама" ГАЖ-ға қосымша модуль болып табылады.

Өнім мына тілдерде іске асырылған: орыс, ағылшын.

Комплекс автоматизированного дешифрирования и векторизации данныx ДЗЗ

Форум Қалай сатып алу Соңғы нұсқасын
жүктеу
Құжаттаманы
жүктеу

Автоматтық векторландыру процесі келесі негізгі кезеңдерден тұрады:

  • сыныптау;
  • сыныптау растрын өңдеу;
  • растрды векторға түрлендіру;
  • векторлық өңдеу.
Результат классификации дорожной сети

Жол желісін сыныптау нәтижесі

Сыныптау кезеңінде бастапқы растр пиксельдерінің танылатын объектілер сыныптарына тиістілігін анықтау орындалады. Ол үшін пайдаланушы шаблондарды – танылатын объектілерге бірмағыналы тиесілі аймақтарды көрсетеді.

Шаблондар бойынша сыныптауышты оқыту – шаблонның шегінде сканерлеу терезесінің әрбір жайғасымы үшін дешифрлеу белгілерін есептеу мен есте сақтау орындалады. Дешифрлеу белгілері ретінде статистикалық (орташа түс, орташаквадраттық ауытқу) және текстуралық сипаттамалар (контраст, энергия, корреляция) пайдаланылады. Статистиканы ерікті спектрлік арнада да, сондай-ақ арналар үйлесімінде де (орташа немесе NDVI индексі) есептеліне алады. Есептелген белгілер сыныпқа белгілер жиынтығының тиістілігі салмақтарының n-өлшемді массивінде (n – белгілер саны) сақталып қалады.

Результат векторизации дорожной сети

Жол желісін векторландыру нәтижесі

Результат классификации площадных объектов

Алаңдық объектілерді сыныптау нәтижесі

Белгілер жиынтығы бойынша сыныптау кезінде терезенің әр жайғасымы үшін растрдың барлық пиксельдерінің сыныптардың әрқайсысына тиістілік салмағы жинақталады. Нәтижесінде пиксельдер максималды қосынды салмағы бар сыныптың белгісін алады.

Сыныптау растры шуылды – дұрыс емес сыныпталған пиксельдерді қамтиды. Шуылдарды сүзгілеу үшін сыныптау растрынан кейінгі өңдеу – аумақтарды өлшемі бойынша кетіру, эрозия, төмен контрастты аймақтарды құру, көлеңкелерді кетіру, аз контрастылы аймақтарды ұлғайту, аймақтардың шеттерін тегістеу орындалады. Аз контрастылы аймақтардың эрозиясы мен ұлғайту кезеңдері аймақтар арасындағы шекараларды нақтылауға мүмкіндік береді. Аймақтарды кетіру кішігірім аймақтарды көршілерге максималды шекара бойынша және пайдаланушымен берілген басымдық бойынша қосылу арқылы орындалады. Көлеңкелерді кетіру көлеңкенің түсу бұрышы бойынша берілген сыныптарға көлеңкелердің қосылуын орындайды. Аймақтардың шеттерін тегістеу аймақтардың пішінін жалпылау үшін орындалады.

Өңдеуден кейін сыныптау растры векторлық сызықтық немесе алаңдық объектілердің жинағына өзгереді.

Соңғы кезеңде векторлық объектілер олардың өзара орналасуын талдау негізінде біріктіріледі немесе кетіріледі. Объектілердің біріктірілген желісі бірлесіп тегістеледі және құрылған картаға сақталудың алдында іріктеледі. Тану нәтижелерін ГАЖ құралдарымен кейіннен редакциялау үшін SIT, SXF, SHP форматтарына экспортталуы мүмкін.

Результаты векторизации площадных объектов

Алаңдық объектілерді векторландыру нәтижелері

Результат классификации мультиспектрального снимка

Мультиспектралды суреттің сыныптау нәтижесі

Топографиялық дешифрлеуден басқа, кешен мультиспектралды сыныптауды орындауға мүмкіндік береді. Осы мақсаттар үшін пайдаланушы кез келген растрлық арнаға немесе NDVI формуласы бойынша есептелетін виртуалды арналарға статистикалық және текстуралық белгілерді пайдалана алады.