Серверлік қосымшалар

Цифрлық карталар деректері және жерді қашықтан зондтау деректері банкін жүргізу кешені (ЦК және ЖҚЗ деректері банкі)

Геожабындарды автоматты түрде қалыптастырумен бірге кеңістіктік деректерді сақтау және жаңарту бойынша кросстұғырнамалық жүйе

Өнім келесі тілдерде іске асырылған: : орыс, ағылшын, украин, вьетнам тілдері.

Операциялық жүйелердің (Windows, Astra Linux SE, ALT Linux, Эльбрус, Ubuntu, CentOS, MCBC) және архитектуралардың (Intel, Эльбрус, КОМДИВ) кең спектрінде жұмыс істеу үшін бейімделген.

Форум Қалай сатып алу Соңғы нұсқасын
жүктеу
Құжаттаманы
жүктеу

Цифрлық карталар және ЖҚЗ деректер банкі - кеңістіктік деректер жинақтарының бұлттық сақтау орнын жүргізуге, метадеректерді жинауға және сақтауға, кеңістіктік деректерді сұраулар бойынша іріктеуге және беруге, геожабындарды қалыптастыруға және жариялауға, деректер банкінің күйін карта-сызбалар түрінде көрсетуге арналған бағдарламалар жиынтығы.

Карта-сызбанұсқалар, сақталатын деректердің әрбір типі үшін жүргізіледі: векторлық карталар, ЖҚЗ деректері, төңірек үлгілері мен биіктіктері матрицалары. Кеңістіктік деректер жинағын файлдық сақтау орнына қашықтан орналастыру, сақталатын жинақтардың нұсқаларын жүргізу, деректердің болуының карта-сызбанұсқаларын жаңарту, метадеректерді автоматты түрде жинау және қалыптастыру қамтамасыз етіледі.

Бағдарламалар кешені құрамы: ДҚБЖ, Сервер ГАЖ, GIS WebService SE, Деректер банкі.

Федералдық, өңірлік және муниципалдық деңгейдегі және корпоративтік ақпараттық жүйелердегі кеңістіктік деректер инфрақұрылымын құруға арналған негіз.

Негізгі сипаттамалар

 • Өнім Red Hat, Debian, Fedora, QNX, CentOS, MS Windows және басқа да ОЖ үшін іске асырылған.
 • Қауіпсіздікті қамтамасыз етудің түрлі құралдарымен үйлесімді (авторластыру, деректерді шифрлау құралдары, антивирустар, брандмауэрлер және басқалар).
 • Intel, AMD, SPARC, MIPS, ARM, Эльбрус және басқа да процессорларды қолдайды.
 • Пайдаланушы интерфейсі орыс, ағылшын, француз, испан тілдері мен басқа тілдерде іске асырылған.

Деректер Банкі жұмыс тәсімі

Негізгі атқарымдар

 • Файл сақтау орнының таратылған құрылымын жүргізу, сақталатын деректердің шексіз көлемдері;
 • Метадерекқорды халықаралық стандарттар бойынша жүргізу;
 • Деректер банкінің күйін карта-сызбанұсқада көрнекі түрде көрсету, деректерді сипаттамалар бойынша іздеу;
 • Кеңістіктік деректердің іріктелген жинақтарын алу;
 • Авторластыру және қолжетімділік құқықтарын ажырату;
 • Кеңістіктік деректерді файл сақтау орнына қашықтан орналастыру;
 • Метадеректерді түзету;
 • Сақталатын деректер жинағынан геожабындар жасау;
 • Пайдаланушы әрекеттерін протоколдау;
 • ДҚ күйі және материалдар беру бойынша есептер қалыптастыру;
 • Қолданбаның жұмысының жалпы параметрлерін теңшеу.

Файлдық деректер сақтау орны

Файл сақтау орнының таратылған құрылымын жүргізу, сақталатын деректердің шексіз көлемдері. Деректер түрлі физикалық тасығыштарда болуы, айналандыру режимі қолданылуы мүмкін.

Метадерекқор

Метадерекқорды халықаралық стандарттар бойынша жүргізу

 • ISO 19115:2003;
 • Geographic information - Metadata и ISO/TS 19139;
 • Geographic information - Metadata - XML schema implementation.
Банк данных цифровых карт и данных ДЗЗ

Көрнекі көрініс

Деректер банкінің күйін карта-сызбанұсқада көрнекі түрде көрсету, деректерді іздеу.
Деректер жинағын кесте түрінде және карта-сызбанұсқалар түрінде көрсету.

Банк данных цифровых карт и данных ДЗЗ

Деректер жинағын сипаттамалар және кеңістіктегі жайғасымы бойынша іздеу және сүзгілеу.

Деректерді жүктеп алу

Кеңістіктік деректердің іріктелген жинақтарын бір сұрауда біртұтас zip-мұрағат түрінде алу.
Деректерді картадағы кеңістіктік сүзгі және метадеректер сипаттамалары бойынша іріктеу.

Банк данных цифровых карт и данных ДЗЗ

Авторластыру және қолжетімділік құқықтарын ажырату

Домендік авторластыру мүмкіндігін қолдау (Active Directory, KERBEROS, web-серверді жүйелік анықтап тану).
Пайдаланушылар құқықтары негізінде қолжетімділік құқықтарын ажырату.

Авторизация и разграничение прав доступа
Загрузка данных

Деректерді жүктеу

Кеңістіктік деректерді файл сақтау орнына қашықтан орналастыру.
Деректерді жүктеу кезінде топты таңдау.
Топты автоматты түрде немесе қолмен анықтау.
Метадеректерді автоматты түрде қалыптастыру.
Дерек кескіндерінің кішірейтілген көшірмелерін қалыптастыру.
Деректердің болуының карта-сызбанұсқаларын жаңарту.
Сақталатын деректер жинағы нұсқаларын жүргізу және метадерекқорда есепке алу.

Жанжалды жағдайларды жіберу

Кеңістіктік деректер қорындағы негізгі процестерді орындау кезінде конфликттік жағдайларды жіберу.
Іске қосылған деректерді жүктеу процестерін және метадеректер схемасының картасын жаңарту процедураларын басқару.

Жанжалды жағдайларды жіберу

Метадеректермен жұмыс істеу

Ақпаратты түзету және деректер жинағын сақтау орнынан алып тастау.
Метадеректер өрістерінің кеңейтілетін тізімі.
Сыртқы ақпарат көздерін қосу.

Банк данных цифровых карт и данных ДЗЗ

Жаңа деректер типін сақтау мүмкіндігі іске асырылған – жоспарлы-биіктік негізі нүктелері, соның ішінде: мемлекеттік геодезиялық желі тармақтары, түсіру желісі нүктелері, ниверирлік тармақтар, биіктік таңбалары, астрономиялық тармақтар және ITRF станциялары.

Жоспарлы-биіктік негізінің әрбір нүктесі міндетті метадеректердің жинағымен сипатталады: өзіндік атауы, координаттары, нүкте типі, сондай-ақ әрбір нүкте типі үшін бірқатар қосымша метадеректерге ие: ITRF станциялары үшін дәуір, ГГС тармақтары үшін белгі немесе орталық типі, нивелирлік желі тармақтары үшін репер типі және басқалар. Деректер банкіне салынған барлық нүктелер карта-сызбанұсқада көрсетіледі, ал жоспарлы-биіктік негізінің күйін барынша жылдам бағалау мақсатында нүктенің әрбір түрі өзіндік шартты белгіге ие.

Точка планово-высотной основыТочка планово-высотной основы

Геожабындар

Геожабындарды автоматты түрде қалыптастыру және жаңарту.

Деректерді түрлі өлшемшарттар бойынша іріктеу:

 • аумақ,
 • төңіректі түсіру күні,
 • масштаб,
 • материал типі,
 • және басқалар.

Геожабындармен түрлі геоақпараттық жүйелерде жұмыс істеу.

Геопокрытия
Протоколирование действий пользователей

Пайдаланушы әрекеттерін протоколдау

Пайдаланушылар әрекеттері журналын жүргізу және қарау.

Есептер

ДҚ күйі және материалдар беру бойынша есептер қалыптастыру.

 • деректер типі бойынша;
 • масштабтар бойынша;
 • төңірек күйі бойынша.
Отчеты
GIS WebAdministrator

GIS WebAdministrator

Қолданбаның жұмысының жалпы параметрлерін теңшеу.
Метадеректер параметрлерін теңшеу.
Сақтау пішімдерін таңдау және сақталатын файлдар топтарының құрамы.
Карта-сызбанұсқаларда объектілердің түрлерін таңдау.
Пайдаланушылар топтарын жүргізу және қолжетімділік құқықтарын ажырату.