ГАЖ-қосымшаларын әзірлеу құралдары

GIS ToolKit Active

GIS ToolKit Active - бұл ActiveX технологиясын қолдайтын бағдарламалаудың кез келген ортасында, мысалы, VisualStudio, 1C, MicrosoftOffice, MicrosoftAccess, 32- және 64-разрядты ГАЖ қосымшаларын әзірлеуге арналған COM объектілері мен ActiveX компоненттерінің жинағы.

Өнім "Панорама" ГАЖ-да дайындалған, соның ішінде басқа ГАЖ-дардың алмасу форматтарынан импортталған деректердің барлық түрлерін (MIF\MID, DXF, SHAPE, KML, GDF және басқаларын) қолдануды қамтамасыз етеді. Компоненттердің бастапқы мәтіндерімен және пайдалану мысалдарымен жеткізіледі.

Өнім орыс тілінде жүзеге асырылған.

ФорумФорум Как купитьҚалай сатып алу Скачать последнюю версиюСоңғы нұсқасын
жүктеу
Скачать документациюҚұжаттаманы
жүктеу

Инструментарий разработчика ГИС-приложений на основе технологии ActiveX GIS ToolKit Active

GIS ToolKit-тен GIS ToolKitActive инструментарийінің айрықша ерекшелігі оны пайдалану идеологиясы бағдарламаны жазу тіліне тәуелді емес екені болып табылады.

GIS ToolKitActive-нің негізі кез келген дерлік бастапқы материалдардың негізінде векторлық, растрлық және матрицалық электрондық карталарды (бедердің биіктіктер матрицаларын, жер көлемдерінің биіктіктер матрицаларын, жер учаскелерінің қасиеттер матрицаларын) құруға мүмкіндік беретін "Панорама" ГАЖ-дың электрондық карталарының деректер базасын басқарудың мамандандырылған жүйесі болып табылады.

GIS ToolKitActive-ні пайдалану жекелеген компоненттерден қосымшаларды құру принциптерін білуді жорамалдайды.

Элементарлы кірпіштерден қосымшаны тұрғызу философиясы үйренбегендерге де, кәсіпқойларға да күрделілігі кез келген және әртүрлі бағыттағы тапсырмаларды орындау мүмкіндігіне бағдарланған. Басқаша айтқанда, GIS ToolKitActive-ні алғаннан кейін Сіз әлі жазылмаған бағдарламаңыздың айтарлықтай бөлігіне ие боласыз!

Инструментарий разработчика ГИС-приложений на основе технологии ActiveX GIS ToolKit Active

GIS ToolKitActive компоненттердің бастапқы мәтіндерімен және пайдаланудың мысалдарымен бірге жеткізіледі.

Пайдалану

Орнату кезінде келесі әрекеттер орындалады:

 • көрсетілген папкаға GIS ToolKitActive-нің барлық қажетті файлдарын көшіру
 • Windows ортасының PATH айнымалысына мына директорийлерді қосу:
  - \GISToolActive13\GisDll\X32
  - \GISToolActive13\GisDll\X64
 • ocx кітапханаларын тіркеу (компьютерде әкімшілік өкілеттіктер қажет):
  - c:\Windows\SysWOW64\regsvr32.exe \GISToolActive13\GisDll\X32\axGisToolKit.ocx
  - c:\Windows\System\regsvr32.exe \GISToolActive13\GisDll\X64\axGisToolKit64.ocx
  Егер орнату әдепкі қалпы бойынша орындалған болса, онда мыналарды орындау керек:
  - \GISToolActive13\GisDll\RegAxGTK32.bat
  - \GISToolActive13\GisDll\RegAxGTK64.bat
 • VisualStudio әзірлеу ортасына COM компоненттерін қосу.

Орнатқаннан кейін таңдалған каталогта келесі ақпарат болады:

 • \Doc ішкі каталогында құжаттама қамтылады.
 • \Example ішкі каталогында тестілік деректер жиынтығымен VisualStudio үшін компоненттерді пайдалану мысалдары қамтылады.
 • \GisDll ішкі каталогында ocx кітапханаларын тіркеуге арналған файлдар жинағы, кітапханалар жинағы (гаж-ядро *.dll, *.ocx), әр олардың жұмыс істеуі үшін әртүрлі платформаларға арналған деректер файлдары (шартты белгілер сыныптауыштары, теңшелімдер, координаттар жүйелерінің параметрлері және т.б.) қамтылады.
 • \Source ішкі каталогында GIS ToolKit Active компоненттерінің бастапқы кодтары қамтылады.
 • \System ішкі каталогында электронды кілттің драйверін орнату бағдарламасы қамтылған.

Егер қандай да болса да себептермен ActiveX компоненттерін тіркеу орындалмаған болса (нақты компьютерде әкімшілік өкілеттіктер жоқ болса), келесі пәрменмен компоненттерді (тіркеуден бас тартудың себептерін жойғаннан кейін) қолмен тіркеуге болады:

 • regsvr32.exe С:\каталог установки\GISToolActive13\GisDll\X32\axGisToolKit.ocx
 • regsvr32.exe С:\каталог установки\GISToolActive13\GisDll\X64\axGisToolKit64.ocx

Компоненттерді келесі пәрмен арқылы қолмен деинсталляциялауға болады:

 • regsvr32.exe /u С:\каталог установки\GISToolActive13\GisDll\X32\axGisToolKit.ocx
 • regsvr32.exe /u С:\каталог установки\GISToolActive13\GisDll\X64\axGisToolKit.ocx

Бағдарламалау ортасында пайдалану үшін қол жетімді компоненттер палитрасына GIS ToolKitActive құрамынан визуалды және визуалды емес компоненттердің қажетті жинағын іске қосу қажет.

Әзірлеу ортасына орнату мен пайдалану тәртібі толығырақ "GisToolKitAX 13 Бағдарламашының нұсқаулығы.doc" бөлімінде сипатталған.

Лицензиялық құқықтарды қорғауға арналған электрондық кілт

Компоненттерді заңсыз таратудан қорғау үшін USB порты арқылы компьютерге қосылған электрондық кілт пайдаланылады. Кілтті (лицензияны) пайдалану тәртібі құжаттамада көрсетілген.

GIS ToolKit Active Free

GIS ToolKit Active екі нұсқада жеткізілуі мүмкін: GIS ToolKit Active және GIS ToolKit Active Free.

 • GIS ToolKit Active ГАЖ-қосымшаларын әзірлеу құралын және пайдаланушы қосымшаларын орындауға бір лицензияны (электронды кілт) қамтиды, яғни GIS ToolKit-тің осы нұсқасының көмегімен құрылған қосымшаларды тарату үшін лицензиялар (қосымшаның әрбір данасына бір лицензия) қажет болады.
 • GIS ToolKit Active Free қосымшаларды әзірлеу үшін кілтті талап ететін және қосымшаларды тарату үшін лицензияны (электронды кілтті) талап етпейтін ГАЖ-қосымшаларын әзірлеу құралын қамтиды.

GIS ToolKit пен GIS ToolKitFree-дің функционалдық мүмкіндіктері толығымен ұқсас.