ГАЖ-қосымшаларын әзірлеу құралдары

GIS ToolKit (Windows)

GIS ToolKit - "Панорама" ГАЖ-ядросына "MAPAPI" қол жетімділік интерфейсіне базаланатын ГАЖ-қосымшаларын әзірлеу құралдарының кешені.

Өнім орыс тілінде іске асырылған.

ФорумФорум Как купитьҚалай сатып алу Скачать последнюю версиюСоңғы нұсқасын
жүктеу
Скачать документациюҚұжаттаманы
жүктеу

Жұмыс схемасы

GIS ToolKit кешенінің құрамына бірнеше бөлек бағдарламалық өнімдер кіреді:

 • GIS ToolKit - бұл BorlandDelphi, C ++ Builder, Embarcadero RAD Studio визуалды бағдарламалау ортасында ГАЖ-қосымшаларын құруға арналған компоненттер жинағы;
 • GIS ToolKit Active - MicrosoftVisualStudio, MicrosoftAccess, BorlandDelphi, C ++ Builder, DeveloperStudio, CodeGear және т.б. қосқанда, кез келген әзірлеу ортасында Windows үшін ГАЖ-қосымшаларын әзірлеуге арналған, сонымен қатар ортасында бағдарламалау үшін арнайы бейімделген COM объектілері мен ActiveX компоненттерінің жинағы;
 • Qt-Designer үшін Конструктор-ГАЖ – Qt-Designer визуалды бағдарламалау ортасында Linux тобының операциялық жүйелері үшін ГАЖ-бағдарланған қосымшаларды әзірлеуге арналған құралдар;
 • Oracle PL/SQL үшін Конструктор-ГАЖ – PL/SQL скриптерінен "MAPAPI" интерфейсінің көмегімен кеңістіктік деректермен жұмыс істеуге арналған құралдар;
 • GIS WebToolKit - кеңістіктік деректер инфрақұрылымына қол жеткізу үшін Интернет-геопорталдарды әзірлеуге арналған инструментарий.
Демонстрация работы с сервисами WMS

Бұдан басқа, бағдарламашы "Панорама" ГАЖ-ядросының "MAPAPI" интерфейсінің процедуралары мен функцияларын тікелей пайдалану мүмкіндігіне ие, бұл кез келген әзірлеу ортасында дерлік және API (ApplicationProgrammingInterface) стандарттарын қолдайтын бағдарламалаудың кез келген тілінде қосымшаларды құру кезінде GIS ToolKit-ті қолдануға мүмкіндік береді.

"MAPAPI" интерфейсі "қандай жағдай болмасын" кеңістіктік деректермен жұмыс істеу үшін бір жарым мыңнан астам процедуралар мен функцияларды қамтиды. Визуалды компоненттер қосымшалардың мысалдарымен және құжаттамамен бастапқы мәтіндерде жеткізіледі. GIS ToolKit сондай-ақ GPS-аппаратурасын пайдалану арқылы диспетчерлік орталықтар мен навигациялық жүйелерді құру үшін қолданылады.

Visual C++, C#, Visual Basic, Java дағы қосымшалардың мысалдары "жүктеу". бөлімінен табуға болады NET ортасы үшін құрылған жобалардың біреуінің сипаттамасы.

GIS ToolKit

GIS ToolKit инструментарийі кеңістіктік деректерді өңдеу және визуалдау талап етілетін x32- және x64-разрядты клиент-серверлік және шағын жүйелерді әзірлеу үшін арналған. Инструментарий Embarcadero XE5-XE10 ортасында бағдарламалау үшін пайдаланылады және минималды теңшелімдерді талап етеді.

GIS ToolKit әзірлеушінің қарамағына қандай жағдай болмасын жарты жүз дерлік компоненттерді, жүзге жуық сыныптарды және ГАЖ-ядросына API-қол жеткізудің мыңнан астам функцияларын ұсынады. GIS ToolKit инструментарийін пайдалана отырып, GIS ToolKit компоненттері мен сыныптарында іске асырылған кеңістіктік деректермен жұмыс істеудің барлық негізгі процестерін автоматтандырудың жоғары дәрежесінің, олардың қасиеттерінің икемді теңшелімінің, әдістер мен оқиғалардың кең ауқымының есебінен, бағдарламашы өзінің геоақпараттық қосымшалары мен сервистерін жылдам және тиімді әзірлеу мүмкіндігін алады.

GIS ToolKit-те жергілікті, мемлекеттік және халықаралық координаттар жүйесін қолдау іске асырылған. Координаттарды түрлендіру функциялары, датумдар параметрлері және координаттар жүйелері арасындағы ауысу параметрлері бар, бұл әртүрлі мақсаттағы және пайдалану деңгейіндегі – корпоративтік, муниципалдық, өңірлік және федералдық геоақпараттық жүйелерді әзірлеуге мүмкіндік береді.

GIS ToolKit жобасы ашық болып табылады және бастапқы мәтіндермен бірге жеткізіледі. GIS ToolKit үнемі дамып келеді. Әрбір жаңа нұсқамен ол өзінің мүмкіндіктерін кеңейтеді. Жаңартуларды қадағалап отырыңыз!

GIS ToolKit

GIS ToolKit картографиялық деректер базасын басқару жүйесінің функцияларының толық жиынтығын қамтамасыз етеді:

 • проекцияның, эллипсоидтың және датумның берілген параметрлерімен электрондық карталарды құру;
 • келесі деңгейлері бар электрондық карталардың деректер базасының иерархиялық құрылымынан картографиялық ақпаратты алу: жұмыстар ауданы, картаның парағы, объектілерді бейнелеу қабаты, жер объектілері;
 • жер объектілерінің деңгейіндегі деректер базасының ішіндегісін редакциялау: қосу, жаңарту, жою, көшіру, қалпына келтіру, геокодтау;
 • әртүрлі проекцияларды және координаттар жүйелерін қолдау;
 • карталардың топографиялық, географиялық-шолу, кадастрлық және басқа түрлері үшін қабылданған шартты белгілердегі деректер базасының ішіндегісін визуалдау, кескінді жылдам қарап шығу мен масштабтау, бейнеленетін объектілердің құрамын өзгерту;
 • OLE құжаттарының картасына кіріктірілген векторлық, растрлық және матрицалық деректерді ортақ бейнелеу және баспаға шығару;
 • Роскартография, РФ ҚК Топографиялық қызметінің талаптарына сәйкес объектілерді және олардың сипаттамаларын сыныптау мен кодтаудың стандартты жүйелерін қолдау;
 • мобильді объектілерді бейнелеу;
 • GPS-аппаратурасынан келіптүсетін координаттарды өлшеу нәтижелерін картаға түсіру;
 • берілген сипаттамаларымен объектілерді іздеуге сұратуларды орындау;
 • картаның объектілерінде оверлейлік операцияларды орындау;
 • биіктіктер матрицаларын, сапаны және геологиялық матрицаларды өңдеу (тұрғызу, үш өлшемді бейнелеу, бейіндеу);
 • карталар атласымен жұмыс істеу және көліктік міндетті шешу;
 • жергілікті координаттар жүйесін пайдалану;
 • тақырыптық картографиялауды орындау.

Өзіңіз байқап көріңіз – бәрі оп-оңай!

Delphi ортасымен берілетін мүмкіндіктерді толық пайдаланудың арқасында GIS ToolKit-ті пайдаланумен ГАЖ-қосымшаларын әзірлеу тіпті жаңадан бастап жүрген бағдарламашылар үшін де қол жетімді болып қалады. Ортаға интеграцияланған анықтама жүйесі Сізді картография бойынша тау-тау арнайы әдебиеттерді зерделеу қажеттілігінен құтқарады, ал GIS ToolKit құрамына жеткізілетін көптеген мысалдар сол немесе басқа компонентті пайдаланудың оңтайлы әдісін ойға салады.

Complex of preparing documents of aeronautical information Complex of preparing documents of aeronautical information Complex of preparing documents of aeronautical information

GIS ToolKit құралдарының жинағы өзінің функционалы бойынша келесі екі санатқа бөлінген – Негізгі компоненттер, оларды пайдаланусыз тіпті қарапайым ГАЖ-қосымшаны құру қиын және жоғары айрықша тапсырмаларды шешуге арналған Қосымша компоненттер. Компоненттер Delphi және C++ Builder қабықшасының құрал-саймандар панелінде үш қосымша бетте орналасқан.

GIS ToolKit компоненттері


GTK Standard
TMapView - электрондық картаны басқару компоненті
TMapWindow – әлдеқашан ашылған электрондық картаны бейнелеу компоненті
TMapScreen -пайдаланушы (мобильді және стационарлы) объектілерді оңтайландырылған бейнелеу компоненті
TMapDataView - электрондық картаны бейнелеу компоненті
TMapObj - электрондық карта объектісінің компоненті
TMapPoint - электрондық картаның координаттар нүктесінің компоненті
TMapFind - электрондық картаның координаттар нүктесінің компоненті
TMapRsc - электрондық карта объектілерінің сыныптауышына қол жеткізу компоненті
TMapGisServer - Сервер ГАЖ-дағы деректермен жұмыс істеу компоненті
TMapAtlas - атласпен (әр масштабты карталар жинағымен) жұмыс істеу компоненті
TGisProperty - ГАЖ-ядроның жұмыс істеу параметрлерін теңшеу компоненті
GTK Additional
TMapMiniMap - карта бойынша навигация компоненті
TMapManager - картаны басқару компоненті
TMapSelectRect - картаның аймағын таңдау компоненті
TGetMapPoint - картаның объектісі контурындағы нүктені таңдау компоненті
TMapFindAdj - объектілерді топологиялық іздеу компоненті
TMapConvertor - электрондық карталардың конвертор компоненті
TMapGeoCode - геокодтау компоненті
TMapCross - картаның объектілерінің қиылысуын анықтау компоненті
TMapCheckInside - картаның екі объектісінің өзара орналасуын анықтау компоненті
TMapFileNameEdit - файлды таңдау компоненті
TMapDirectoryEdit - директорийді таңдау компоненті
TMapClassEdit - сыныптауыштан объектіні, семантиканы немесе қабатты таңдау компоненті
TMapEditMetric - картаның объектісі метрикасын редакциялау компоненті
TMapCreateObject - электрондық картаның объектісін құру компоненті
TMapOverlay - картаның объектілерінде оверлейлік операцияларды орындауға арналған компонент
TAddressLocation - мекенжай локаторының компоненті
TMapNet - желілік бағанмен жұмыс істеу компоненті
TMapSections - бедер бейінінің компоненті
TMapMtr3D - 3D матрицасының визуалдау компоненті
TMap3DNavigator - 3D моделін пайдалану арқылы картаны бейнелеу компоненті
TMapThematic - тақырыптық карталарды тұрғызу диалогы
TMtrLegengTree - матрицалық картаның аңыз компоненті
TMapHint - картада қалқымалы сыбырды бейнелеуге арналған компонент
TMapDBM - кеңістіктік дерекқорға тікелей қатынау компоненті
GTK Dialogs
TMapPrintDialog - электрондық картаны басып шығару компоненті
TMapSelectDialog - іздеу/бейнелеу жағдайларын таңдау компоненті
TMapSelectObjectRsc - электрондық картаның сыныптауышынан объектінің түрін таңдау компоненті
TMapDataList - электрондық картаның деректері тізімін қалыптастыру мен бейнелеу компоненті
TMoveToDialog - "Берілген нүктеге ауысу" диалогі
TSemanticDialog - "Таңдалған объектінің семантикасын редакциялау" диалогі
TMetricDialog - "Таңдалған объектінің метрикасын редакциялау" диалогі
TSemUpdateDlg - "Объектілердің семантикасын жаңарту" диалогі
TAddFolderDlg - "Құжатқа директорийден деректер қосу" диалогі
TUndoDialog - "Соңғы операцияны болдырмау" диалогі
TOpenAtlasDlg - карталардың атласын құру, редакциялау, таңдау диалогі
TAtlasListDlg - атластан белсенді картаны таңдау компоненті
TViewScaleRangeDialog - "Көрерлік шекаралары" диалогі
TMapWMSBuildURLDialog - "WMS-қосылыстың теңшелімі" диалогі
TMapWMSPopupDialog - WMS-порталдарын қосудың "қалқымалы мәзірі" диалогі

GIS ToolKit кешені ядросының кітапханаларын пайдалана отырып, Сіз әртүрлі орталарда, соның ішінде .NET технологиясының негізінде қосымшаларды жасай аласыз, сонымен қатар картографиялық ақпаратты бейнелеумен Интернет желісінде өзінің жарияланымдарыңызды жүзеге асыра аласыз. C#, Visual C++, VisualBasic, Java және т.б. тілдерде GIS ToolKit негізінде қосымшаларды әзірлеу мысалдары біздің www.gisinfo.ru сайтымыздан табуға болады.

GIS ToolKit жұмысы тек Windows-та ғана мүмкін емес. GIS ToolKit-тің арнайы нұсқаларын пайдалана отырып, Сіз Linux, Solaris, Windows CE, QNX, НУ ОЖ және т.б. операциялық жүйелері үшін де қосымшаларды әзірлей аласыз. ГАЖ ядроның функцияларын Solaris/Sparc, SuseLinux/Sparc, Linux/Intel платформаларында Oracle ДББЖ (32 және 64 бит) ортасында PL/SQL тілінде жазылған процедуралардан шақыруға болады. Картаның объектілерінің деректер базасының жазбаларымен байланысы, WEB-қосымшаларда карталарды бейнелеу қамтамасыз етіледі.

GIS ToolKit базасында ГАЖ-қосымшасын құру бірнеше қадамдарды ғана алады

GIS ToolKit-тегі визуалды бағдарламалаудың ерекшелігі соншалықты оның барлық компоненттерінің жұмысы электронды картаға қол жеткізудің бір негізгі компонентінің айналасында құрылады. GIS ToolKit-те осындай екі компонент бар – бұл TMapView және оның егіз ағасы TMapScreen. Бұл компоненттер картографиялық ақпаратты ашуды, оны визуалдауды, координаттарды қайта есептеуді және т.б. орындайды. TMapScreen компонентінің TmapView-тен айырмашылығы кеңістіктік деректерді визуалдау үшін картаның кескінінің бір емес, екі буферін пайдаланатынынан тұрады, бұл картаның фонында жылжымалы (мобильді) және стационарлы пайдаланушы объектілерін бейнелеудің визуалды сапаларын жеделдетуге және жақсартуға мүмкіндік береді (картаның жыпылықтауын қоспағанда), бірақ бұл ретте, TMapView-ке қарағанда, көбірек ресурстық шығындарды талап етеді. Сондықтан GIS ToolKit базасында ГАЖ-қосымшасын құрудың алғашқы қадамы электрондық картаға қол жеткізу компонентін (TMapView немесе TMapScreen) нысанға орналастыру болып қалады. Одан әрі бүкіл функционал келесі үш қадаммен үдей түседі: қажетті компонентті нысанға орналастырамыз, оны TMapView-пен (немесе TmapScreen-мен) байланыстырамыз және оны ол үшін алдын ала анықталған тапсырманы орындауды (мысалы, интерфейстегі тиісінше батырманы басу бойынша) мәжбүрлейміз. Көптеген жағдайларда бұл бағдарламалық кодтың бір жолын ғана алып отырады.

GIS ToolKit Free

GIS ToolKit екі нұсқада жеткізілуі мүмкін: GIS ToolKit және GIS ToolKitFree.

 • Gis ToolKit ГАЖ-қосымшаларын әзірлеу құралын және пайдаланушы қосымшаларын орындауға бір лицензияны (электронды кілт) қамтиды, яғни GIS ToolKit-тің осы нұсқасының көмегімен құрылған қосымшаларды тарату үшін лицензиялар (қосымшаның әрбір данасына бір лицензия) қажет болады.
 • GIS ToolKit Free қосымшаларды әзірлеу үшін кілтті талап ететін және қосымшаларды тарату үшін лицензияны (электронды кілтті) талап етпейтін ГАЖ-қосымшаларын әзірлеу құралын қамтиды.

GIS ToolKit пен GIS ToolKitFree-дің функционалдық мүмкіндіктері толығымен ұқсас.

Пайдаланушы қосымшаларын орындауға лицензия

Пайдаланушы қосымшаларын орындауға лицензия берілген ЭЕМ-де GIS ToolKit-ті пайдаланумен жазылған пайдаланушы бағдарламасын орындауға рұқсат беретін электрондық кілт болып саналады. GIS ToolKitFree-ді пайдалану кезінде лицензия қажет емес.

GIS ToolKit қолдану