Картография, фотограмметрия

Ірі ауқымды карталарды DXF форматына түрлендіргіш

Бағдарлама "Панорама" ГАЖ форматындағы карталарды DXF форматына аудару үшін арналған.

Өнім орыс тілінде іске асырылған.

Конвертор крупномасштабных карт в формат DXF

Форум Қалай сатып алу Соңғы нұсқасын
жүктеу
Құжаттаманы
жүктеу

Векторлық картаны "Панорама" ГАЖ құрамында DXF форматына түрлендіргіш ГАЖ құралдарымен теңшелген шартты белгілердегі графикалық кескінді тез және оңай алуға мүмкіндік береді. Алайда, AutoCAD ортасында жұмыс істеген кезде арнайы дайындалған шартты белгілер жиі қолданылады. Оларды қалыптастыру үшін белгілер файлы мен кодтар файлын құру талап етіледі, бұл көп уақытты қажет етеді, ал құрылған файлдарда теңшелімдердің жеткілікті икемділігі жоқ. Сондықтан түрлендірудің жаңа бағдарламасы әзірленді – "Ірі ауқымды жоспарларды DXF форматына түрлендіргіш" әзірленді. Ол картаны тек графикалық көшірме ретінде ғана емес, сондай-ақ Сізге DXF форматында қажет болатын сол шартты белгілердегі карта ретінде алуға мүмкіндік береді. Картаны түрлендіру RSC сыныптауышының шартты белгілерін DXF сыныптауышының тиісінше шартты белгілерімен ұсынуы көрсетілген сәйкестік файлында негізделген.

"Ірі ауқымды жоспарларды DXF форматына түрлендіргіш" бағдарламасы "Панорама" ГАЖ форматынан сандық карталар мен DXF форматындағы жоспарларды қалыптастыру үшін арналған. Түрлендіру сәйкестіктер файлының негізінде орын алады. Картаны DXF форматына түрлендіру үшін мыналар болу қажет:

 • RSC сыныптауышы (*.rsc);
 • DXF сыныптауышы (*.dxf);
 • сәйкестік файлы (*.fs);
 • картаның өзі (*.sxf, *.map, *.sit).

Сәйкестік файлында RSC сыныптауышының шартты белгілерін DXF сыныптауышының тиісінше шартты белгілерімен ұсынуы туралы ақпарат, сонымен бірге ол құрылған негіздегі сыныптауыштар туралы ақпарат қамтылады. Сәйкестік файлын құру және редакциялау бағдарламада ескерілген. Бұл қажетті сыныптауыштар бойынша өзінің сәйкестік файлдарын жасауға мүмкіндік береді. Түрлендіргіштің мүмкіндіктерін көрсету үшін жеткізілім жиынтығына 1:500 (map500.rsc), 1:2000 (map2000.rsc) және 1:5000 (map5000.rsc) масштабтағы ірі ауқымды карталарға арналған сыныптауыштар, сонымен қатар объектілердің ең жиі пайдаланылатын типтеріне дайын DXF форматындағы сәйкестіктер файлы мен шартты белгілер қосылған.

Өңделінетін деректердің түрлері

"Ірі ауқымды жоспарларды DXF форматына түрлендіргіш" "Панорама" ГАЖ немесе Панорама-Редактор бағдарламасының көмегімен жасалған электрондық карталарды өңдеуге мүмкіндік береді. Түрлендіргіштің көмегімен SXF, MAP және SIT форматтарындағы электрондық карталарды өңдеуге болады. Бұл ретте SXF файлы үшін сәйкестік файлында көрсетілген RSC картасының сыныптауышы пайдаланылатын болады. Түрлендіргіштің жұмысының нәтижесі DXF және DBF форматындағы файлдар болып табылады. Сәйкестік файлының теңшелімдеріне байланысты DXF форматындағы файлына келесілер жүктеледі:

 • сызықтық объектілер мыналар ретінде:
  • тұйықталмаған полисызықтар (LWPOLYLINE);
  • тұйықталған полисызықтар (LWPOLYLINE);
  • мултисызықтар (MLINE);
  • үшөлшемді полисызықтарр (POLYLINE);
 • алаңдық объектілер мыналар ретінде:
  • тұйықталмаған полисызықтар (LWPOLYLINE);
  • тұйықталған полисызықтар (LWPOLYLINE);
  • мултисызықтар (MLINE);
  • үшөлшемді полисызықтарр (POLYLINE);
  • штрихтау (HATCH). Бұл ретте штрихтау тұйықталған полисызық (LWPOLYLINE) түрінде контурмен болуы мүмкін;
 • векторлық объектілер мыналар ретінде:
  • блоктар (INSERT);
  • нүктелер (POINT);
  • сызықтар (LINE);
  • тұйықталмаған полисызықтар (LWPOLYLINE);
 • нүктелік объектілер мыналар ретінде:
  • блоктар (INSERT);
  • нүктелер (POINT);
 • жазба типті объектілер мыналар ретінде:
  • бір жолды жазбалар (TEXT);
  • o көп жолды жазбалар (MTEXT);
 • шаблоны жүктелмейді.

DBF форматындағы файлға карта объектілерінің семантикасы жүктеледі.

Бағдарламаның өзекті нұсқасы тек "x64" платформасы үшін ғана қол жетімді.