"Панорама" ГАЖ

"Панорама-редактор" кәсіби векторлағышы

"Панорама-редактор" бастапқы картографиялық материалдардың растрлық кескіндерін, Жерді Қашықтықтан Зондтау материалдарын (жер бетjін әуе және ғарыштық суретке түсіру нәтижелерін), сондай-ақ далалық геодезиялық өлшеу нәтижелерін пайдаланумен жоғары сапалы электрондық карталарды құруға мүмкіндік береді.

Өнім орыс тілінде іске асырылған.

Панорама-редактор

ФорумФорум Как купитьҚалай сатып алу Скачать последнюю версиюСоңғы нұсқасын
жүктеу
Скачать документациюҚұжаттаманы
жүктеу

Жасалатын векторлық картаның сапасын бақылаудың кеңейтілген құралдарын, растрлық кескінді редакциялау құралдарын, растрлық және векторлық деректерді түрлендіру құралдарын қамтиды.

Негізгі мүмкіндіктер

Импорттау және қарап шығу

  • форматтардан векторлық карталардың (SXF, TXF, OGC GML (XML), KML (Google), Arinc 424, DXF (AutoCad), SHP (ArcView), MIF (MarInfo), DGN (MicroStation), S57 (030, 000)) , жол графалары (GDF));
  • растрлық деректердің (RSW, BMP, JPEG, GeoTIFF, TIFF, IMG), мультиспектрлі түсірімдердің (GeoTIFF);
  • биіктіктер матрицаларының, сапа матрицаларының, қабаттардың геологиялық матрицаларының, TIN-модельдердің, лазерлік сканерлеу деректерінің (MTD форматындағы нүктелер бұлты);
  • айдаланушы карталарының, жұмыстар ауданының.

Карталарды экспорттау

Карталарды SXF, MIF\MID, SHP\DBF (Shape), Arinc 424, OGC GML (XML), KML (Google), DXF, S57 форматтарына экспорттау.

Жаңа карталарды құру

EPSG коды бойынша немесе XML форматындағы параметрлер тізімінен проекцияның параметрлерін автоматты түрде толтыру арқылы жаңа карталарды құру.

Номенклатура бойынша электрондық картаның жеке парақтарын қалыптастыру. Ауданның көрсетілген габариттері және картаның жеке парағының параметрлері бойынша жұмыстар ауданын автоматтандырылған қалыптастыру.

Электрондық карталардың математикалық және жоспарлы-биіктік негізін автоматтандырылған қалыптастыру. Фотограмметриялық тәсілмен алынған биіктіктер матрицаларын өңдеу. Биіктіктер матрицаларын тұрғызу, жинақтау, теңестіру, гидрография элементтерімен автоматтандырылған үйлестіру. Горизонтальдарды, бергштрихтарды автоматтандырылған қалыптастыру, қолтаңбаларды орналастыру.

Бастапқы материалдар ретінде карталардың парақтарының тираждық баспа-таңбаларының көшірмелерін, Жерді Қашықтықтан Зондтау материалдарын (жер бетін әуе және ғарыштық суретке түсіру нәтижелерін), сондай-ақ далалық геодезиялық өлшеулердің нәтижелерін және GPS-аппаратурадан алынған деректерді пайдалану.

Электрондық картаның объектілерін автоматтандырылған іздеу, іріктеу, жалпылау, сыныптау және генерализациялау.

Панорама-редактор
Нарезка растров

Картаның кәсіби редакторы (120 режимге жуық)

Растрлық кескінді интерактивті векторландыру. Ақ-қара (2 б/т), 16-түсті (4 б/т) және 256-түсті (8 б/т) растрлық кескіндер бойынша картаның объектілерін жартылай автоматтық жол тартуы. Электронды картаны құру мен редакциялау процесі үшін ең маңызды жүзден астам автоматтандырылған және интерактивті режимдер.

Сандық сыныптауышты жүргізу

Электрондық карталарды бейнелеу мен басып шығару кезінде пайдаланылатын шартты белгілердің кескінін, параметрлерін және атрибутивті сипаттамасын қалыптастыру. Объективті құрамның және семантикалық сипаттамалардың сыныптамасы. Картаның барлық объектілерін жеке қабаттарға логикалық бөлу. Электрондық картаның қабаттарын экранға шығарудың басымдықтарын басқару.

Электрондық картаның сапасын бақылау

Ақпараттың құрылымдық тұтастығын бақылау, электрондық карта объектілерін сандық сипаттау ережелерінің сақтауды бақылау. Объектілерді азғындыққа бақылау. Объектілердің тұйықталғындығын бақылау. Аудандық объектілерді цифрландыру бағытын бақылау. Объектілердің парақтың жақтауына шығуын бақылау. Нүктелердің қайталауын бақылау. Міндетті атрибутивті сипаттамалардың болуын және жол берілмейтін атрибутивті сипаттамалардың болмауын бақылау. Сипаттамалардың мәндерінің дұрыстығын бақылау. Топологияны және атрибутивті сипаттау логикасын бақылау. Іргелес парақтардың жиынтығын бақылау.

Контроль качества электронной карты
Панорама-редактор

Қолданбалы міндеттерді орындау:

Деректерді өзгерту (векторлық картаны өзгерту, растрлық деректерді өзгерту, түсірімдерді өзгерту және т.б.)

Деректерді өңдеу (OpenStreetMap деректерін тайлалдында дайындау, математикалық негізді тұрғызу, іргелес парақтарды жинақтау, деректерді біріктіру, биіктіктер матрицасы бойынша горизонтальдарды тұрғызу)

Деректерді бақылау және түзету (объектілердің метрикасын түзету, объектілердің семантикасы бойынша қолтаңбаларды тұрғызу, қолтаңбалар метрикасын бақылау, объектілер бойынша статистиканы қарап шығу және т.б.)

Геодезиялық міндеттер (нүктелер жинағы бойынша MСК параметрлерін есептеу, нүктелер жиынтығы бойынша датум параметрлерін есептеу)

Панорама-редактор
Печать карт и отчетов

Карталар мен есеп берулерді басып шығару

Карталарды, графиканы, әртүрлі атрибуттары бар көп жолды мәтіндерді және т.б. қамтитын күрделі есеп берулерді дайындау және басып шығару. Әртүрлі шығару құрылғыларында электрондық картаны басып шығару және PostScript-ке шығару. Басып шығаруға дайындалған құжатты алдын ала қарап шығу, карталардың шағын таралымдарын басып шығару параметрлерін теңшеу.

Жол графалары

Жол графаларын құру және алшақтық графасын, жерде екі немесе одан да көп берілген нүктелер арасындағы минималды жолды тұрғызу.

Граф дорог